Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Wielojęzyczność w szkole

Résumé : Wykorzystanie projektu FREPA, czyli Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (ang. The Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures), i jego zasobów w nauczaniu języków obcych w szkole stanowi nowe wyzwanie dla wszystkich dydaktyków. Projekt prezentowany w Polsce podczas konferencji zorganizowanych przez ORE i jego polską koordynatorkę, Annę Susek, był też opisywany na łamach czasopisma „Języki Obce w Szkole” przez jego twórców: Michela Candeliera i Annę Schröder-Surę. Program FREPA jest uzupełnieniem Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ), a jego celem jest rozwój edukacji wielojęzycznej i wielokulturowej.
Complete list of metadata

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-02382821
Contributor : Malgorzata Jaskula Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, February 20, 2020 - 8:00:15 PM
Last modification on : Wednesday, March 2, 2022 - 4:02:01 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02382821, version 1

Collections

Citation

Malgorzata Jaskuła. Wielojęzyczność w szkole. Języki obce w szkole, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2015, Nauczanie wielojęzyczne, 2015/02 (02), pp.42-46. ⟨hal-02382821⟩

Share

Metrics

Record views

29