1.87 μm laser operation by 980 nm pumping in Yb,Tm:CaF 2

Liste complète des métadonnées

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/hal-01657586
Contributeur : Ammar Hideur <>
Soumis le : mercredi 6 décembre 2017 - 21:53:28
Dernière modification le : jeudi 7 février 2019 - 17:30:51

Identifiants

Citation

R. Soulard, J.L. Doualan, A. Braud, M. Sahli, A. Benayad, et al.. 1.87 μm laser operation by 980 nm pumping in Yb,Tm:CaF 2. Optical Materials, Elsevier, 2017, 72, pp.578 - 582. 〈10.1016/j.optmat.2017.06.050〉. 〈hal-01657586〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

160